• Omstilling Nu

  Dronningensgade 14
  1420 København K
  Danmark

  Email: info@omstilling.nu

  CVR: 35 15 16 64

 • Sprog

 • Bliv aktiv

  Har du lyst til at være med til at være med i vores netværk og arbejde for en bæredygtig omstilling, er du velkommen til at kontakte os på medlem@omstilling.nu
 • Presse

  Har du brug for en kommentar eller en holdning fra Omstilling Nu, er du velkommen til at kontakte vores pressekoordinator Maja Yhde på maja@omstilling.nu

13-14 September 2014 Omstilling Nu (Transition Now) will host our first international conference: Economy, People & Planet 2014 – Towards a new economic paradigm. The conference will cover the five topics: 
Finance & Money, Qualitative Growth, Sustainable Consumption & Circular Economy, Holistic Labour System and Resilience & Local Livelihoods.

The conference will feature the following keynote speakers: Ben Dyson, Charles Eisenstein, Kate Power, Anna CooteRob Hopkins and Tina Sig Olesen.

 

> EPP2014 is running! Follow us on Twitter <

 
 

Kommende aktiviteter

 •    september  2014
  mtiotofls
  1234567
  891011121314
  15
  • Grøn mobilitet i fremtiden
   Starts: 08:30
   Ends: 15. september 2014 - 12:30
   Location: Berlingske Media A/S, Pilestræde 34, København K, Denmark
   Description: Hvor­dan for­mer udviklin­gen sig inden for grøn trans­port, hvor­dan ser fremti­dens grønne mobilitet ud, og hvad er de poli­tiske visioner? Det er temaet for denne kon­fer­ence, der er afs­lut­nin­gen på Shar­ing Copen­hagens grønne mobilitets-​uger. I ugerne op til kon­fer­en­cen sæt­ter Shar­ing Copen­hagen fokus på grøn mobilitet inden for en lang række emner og brancher, herun­der cyk­ling, alter­na­tive dri­vmi­dler, kollek­tiv trans­port, mobilitet­s­plan­lægn­ing og grøn city logis­tik. Det sker i form af faglige sem­i­narer, events og en række arrangementer.

   Kon­fer­en­cen sam­ler op på de mange forskel­lige drøf­telser og ideer, der har været i løbet af ugerne, og den sæt­ter fokus på de poli­tiske visioner.

   Læs mere: http://www.lidtmere.dk/berlingskeshop/green-vip
  16
  • Kli­matil­pas­ning­spro­jek­tet »Sønæs« i Viborg
   Starts: 17:00
   Ends: 16. september 2014 - 19:30
   Location: Sønæs, Viborg, Danmark
   Description: Kom og hør mere om dette spæn­dende pro­jekt, når Viborg Kom­mune og forsyn­ing inviterer på bygge­plads­besøg. Efter­fulgt af sand­wich og fore­drag om pro­jek­tets visioner, organ­is­er­ing og de mange inter­es­sante tekniske løsninger.

   Viborg Kom­mune og Energi Viborg Spilde­vand A/​S er i øjeb­likket i gang med et inno­v­a­tivt kli­matil­pas­ning­spro­jekt, der skal sikre mod oversvøm­melser. Pro­jek­tet består i at omdanne området Sønæs til et ø-lig­nende nysk­abende og rekreativt parkom­råde med et teknisk anlæg for hånd­ter­ing af regnvand.
   Van­det får en cen­tral rolle for aktivitetsmu­lighed­erne og demon­stra­tionsvær­dien i området – både i forhold til leg og læring, men også i udviklin­gen af opholds– og mødest­eder. Derved har sØnæs poten­tiale til at blive et aktivt og inklud­erende område, der tilby­der noget ganske særligt.
   Pro­jek­tet er udvalgt som ét ud af fire eksempel-​projekter, der støttes af VAND­PLUS. Målet med VANDPLUS-​projekterne er at vise, hvor­dan man kan sam­men­tænke kli­matil­pas­ning med udviklin­gen af nye rekreative muligheder for borgerne.
   Møller & Grøn­borg er land­sk­ab­sarkitek­tråd­giver på pro­jek­tet og Orbicon er ingeniør. Der har netop været 1. spades­tik og pro­jek­tet for­ventes at stå færdigt om ca. et år.

   Læs mere: http://ida.dk/event/311399
  17
  • Meet IDA Global Devel­op­ment and Engi­neers With­out Bor­ders & Build a Solar Mobil Charger
   Starts: 16:30
   Ends: 17. september 2014 - 20:30
   Location: Aarhus Uni­ver­sity, Dal­gas Avenue 2 (DA2), Room 239, 8000 Aarhus C
   Description: Meet IDA Global Devel­op­ment and Engi­neers With­out Borders

   IDA – Global Devel­op­ment, for­merly The Soci­ety for Inter­na­tional Devel­op­ment (Ulandsfagligt Sel­skab) and Engi­neers With­out Bor­ders (EWB) are pleased to announce a meet­ing to present the two organ­i­sa­tions and their activ­i­ties and to inform, inspire and enlighten par­tic­i­pants with an inter­est in sus­tain­able devel­op­ment about how they can use their skills and com­pe­tences in devel­op­ment work.

   The meet­ing will be con­ducted in Eng­lish. It will take place on:

   Wednes­day, 17 Sep­tem­ber 2014 from 16:30 to 19:30 at Aarhus University,

   Dal­gas Avenue 2 (DA2), Room 239, 8000 Aarhus C


   Fee: The meet­ing is open for all. It is free of charge for mem­bers of the two organ­i­sa­tions and for non-​member stu­dents. The fee for other par­tic­i­pants is DKK 200. Reg­is­tra­tion is required for admis­sion to the meet­ing, and mem­bers of IDA and other par­tic­i­pants can reg­is­ter at www​.ida​.dk or 3318 1848 (Mon­day to Fri­day 10:00 to 14:00).

   Mem­bers of IUG can reg­is­ter at Event.tilmelding@iug.dk.

   Dead­line for reg­is­tra­tion is 12 Sep­tem­ber.

   See also http://​www​.ulandsfagligt​.dk and http://​www​.iug​.dk.
  18
  • Rum­melige miljø­god­k­endelser – fordele og faldgruber
   Starts: 09:30
   Ends: 18. september 2014 - 15:40
   Location: Ferskvandscentret ErhvervsPark, Vejlsøvej 51, Silkeborg, Danmark
   Description: Rum­melige miljø­god­k­endelser — Hvor­dan kan virk­somheder få mere rum­melige miljø­god­k­endelser, så der skabes muligheder for vækst, uden man går på kom­pro­mis med miljøbeskyttelsen?

   Kom og få svaret på mødet, som afholdes i samar­be­jde mellem IDAmiljø og Miljøstyrelsen.

   På mødet vil du få ind­b­lik i, hvilke muligheder og forhin­dringer der er i lov­givnin­gen i rela­tion til rum­melige god­k­endelser.

   Du vil også høre om Miljøstyrelsens helt nye vejled­ning om miljø­god­k­endelser.

   Beskyt­telse af bl.a. habi­tat­som­råder kan der ikke gåes på kom­pro­mis med, der­for vil Naturstyrelsen fortælle om, hvilke forhold der gør sig gældende når græn­seværdier fast­sættes i habi­tat­som­råder.
   Hør også om Arlas overve­jelser om fordele og poten­tielle fald­gru­ber ved rum­melige god­k­endelser. Konkrete værk­tø­jer der vil blive anvendt på Arlas virk­somheder for at sikre over­hold­else af miljø­god­k­endelsens vilkår.

   Tican fortæller om de overve­jelser og muligheder der er for Tican hvis der kan opnås en rum­melig miljø­god­k­endelse.

   Få mulighed for sam­men med de øvrige delt­agere at reflek­tere over, hvad rum­melige god­k­endelser giver af mulighed for jer som virk­somhed eller myn­dighed. Kom på sporet af hvilke fald­gru­ber der kan være for jer som virk­somhed og hvor­dan I som myn­dighed skal se på fald­gru­berne. Endelig vil Miljøstyrelsen give ind­b­lik i hvad der skal ske i den kom­mende tid.

   Tilmeldingsfrist 15-09-2014
   Læs mere: http://ida.dk/event/311336
  • Grønt i børnehøjde
   Starts: 10:00
   Ends: 18. september 2014 - 12:00
   Location: Den bemand­ede leg­e­plads ved Chris­tian­shavns vold, København
   Description: Miljø­cen­tret Indre By og Chris­tian­shavn vil gerne give børn nogle grønne oplevelser og en viden om naturen. Der­for har vi i samar­be­jde med den bemand­ede leg­e­plads ved Chris­tian­shavns vold arran­geret en plantedag. Vi vil gerne opfor­dre alle, som kan, til at tage deres børn i hån­den og går på leg­e­plad­sen med dem tors­dag d. 18 sep­tem­ber kl. 10 – 12.

   Læs mere: http://​a21​.dk/​g​r​o​e​n​t​-​i​-​b​o​e​r​n​e​h​o​e​j​d​e​-​t​a​g​-​t​i​l​-​p​l​a​n​t​e​-​d​a​g​-​m​e​d​-​d​i​n​e​-​b​o​e​r​n​/​#​s​t​h​a​s​h​.​u​Y​H​Y​u​1​Q​W​.​d​p​u​f
  • Eat Your City
   Starts: 17:00
   Ends: 18. september 2014 - 20:00
   Description: I Køben­havn spirer byhaver, altan­haver, gade­haver, taghaver
   og endda havne­haver frem, alt imens bybierne sværmer
   omkring os. Gulerød­der, tomater og radiser klemmes ind i
   selv de mind­ste afkroge af byen, og dette har skabt helt nye
   fæl­lessk­aber på tværs af byens rum. Vi vil gerne bakke op om
   de mange ini­tia­tiver og inviterer der­for til kon­fer­ence om
   den spiselige by.


   På kon­fer­en­cen ”Eat your City” sam­ler vi alle ild­sjæle med
   inter­esse for den spiselige by. Oplægsh­oldere fra både
   den pri­vate og offentlige sek­tor, entu­si­aster, amatører
   og pro­fes­sionelle vil give deres bud på hvor­dan byen kan
   dyrkes, høstes og spises. Der vil være rig mulighed for at
   blive inspir­eret, udvek­sle erfaringer og opleve Køben­havns
   spirende grønne projekter.

   Læs mere: https://www.facebook.com/EatYourCityConference
  1920
  • Køben­havns Høstfest
   Starts: 17:00
   Ends: 20. september 2014 - 21:00
   Location: Enghavevej, 1674 København, Danmark
   Description: Høst­fest har siden tidernes mor­gen været en årlig
   begiven­hed, hvor man i de små byer stim­lede sam­men
   og hyld­ede høstens gaver ved et stort måltid.

   Den 20. sep­tem­ber inviterer Shar­ing Copen­hagen
   og forenin­gen Byhøst til Køben­havns Høst­fest 2014.

   Køben­havn vrim­ler med urbane haver, sociale madini­tia­tiver, urbane sankere
   og mad­spild­sor­gan­i­sa­tioner, som alle tænker nyt omkring mad i vores by.

   Køben­havns restau­ran­ter og kokke arbe­jder utræt­teligt for at skabe en ny
   og spæn­dende mad­kul­tur. Og lige rundt om Køben­havn findes gårde med
   pas­sionerede land­mænd, som pro­duc­erer de bed­ste lokale råvarer. De skal
   alle fejres med en høst­fest for københavnerne.

   Sam­men med 2.500 af Køben­havns borg­ere hylder vi hov­ed­stadens høst
   og alle dem, der bringer den i hus og tilbereder den. Måltidet serveres som
   en kæmpe fæl­lesspis­ning ved et lang­bord ned af Enghavevej.

   Læs mere: http://urbanagriculture.dk/wp-content/uploads/2014/06/Høstfest-Byhøst.pdf
  21
  22
  • Fremti­dens Energi
   Starts: 08:30
   Ends: 22. september 2014 - 16:30
   Location: Aarhus Uni­ver­sitet — Nav­i­tas Inge Lehmanns Gade 10 8000 Aarhus C
   Description: Ingeniør­forenin­gen (IDA), Akademisk Arkitek­t­forenin­gen (AA), Aarhus Uni­ver­sitet (AU) samt Aarhus Kom­mune inviterer til kon­fer­ence i Aarhus med det for­mål at bel­yse energimæs­sige, for­bruger­mæs­sige, miljømæs­sige, tek­nol­o­giske og økonomiske aspek­ter for fremti­dens energi i Dan­mark.

   En række fagspe­cial­is­ter, forskere og erhvervs­folk er sam­let for at debat­tere både pos­i­tive og neg­a­tive kon­sekvenser for de mulige sce­nar­ier af fremti­dens energi i Dan­mark:
   - Hvad er fremti­dens energi i Dan­mark?
   - Bliver fremti­dens energi grøn?
   - Hvad er poten­tialet og udfor­dringerne for mulige tek­nol­o­giske løs­ninger?
   - Hvilken betyd­ning kan nye energi­former have for virk­somheder, uddan­nelser, befolknin­gen og økonomiske dis­po­si­tioner mv.?

   Læs mere: http://ida.dk/event/310897
  232425
  • No subject
   Starts: 09:00
   Ends: 25. september 2014 - 13:00
   Location: Slange Alleén 2, 4320 Lejre
   Description: Det kom­mu­nale marked er kæmpe stort — Er du iværksætter, kan vi hjælpe dig tæt­tere på suc­ces med dit næste salg.

   For­målet med denne work­shop er at øge nye og min­dre virk­somhed­ers forståelse af det kom­mu­nale marked, så I kan styrke jeres salg til kommunerne. Alle virk­somheder får mulighed for at komme i direkte dia­log med kom­mu­nale ledere og ind­købere og får nye værk­tø­jer til det daglige sal­gsar­be­jde hjemme i virksomheden.

   Work­shop­pen byg­ger på gode erfaringer med flere tilsvarende arrangementer. Hvis du overve­jer at gå efter det kom­mu­nale marked — så kan du her både få svar på de fleste spørgsmål og sam­tidig få inspi­ra­tion til at komme videre med dit salg til kom­munerne.

   Work­shop­pen giver inspi­ra­tion til hvad du især bør bruge din tid på inden du går i gang og hvor­dan du får sam­let op på de ting, du ikke fik gjort inden du start­ede op.

   Erhvervsstyrelsen støt­ter pro­jek­tet. Socialøkonomiske og grønne iværksættere er den primære mål­gruppe men alle er velkomne.

   Væk­sthus Hov­ed­stad­sre­gio­nen afholder 1 work­shop i hver af de 5 danske regioner i samar­be­jde med en lokal vært­skom­mune i sep­tem­ber 2014. Du er velkommen til at delt­age andre steder i lan­det, hvis du er forhin­dret i at delt­age hos Lejre kommune.

   Tilmeld­ing her: http://www.tilmeld.dk/workshop

   Læs mere: http://www.lejre.dk/erhverv
  262728
  • GÅTUR: DET INDRE GRØNNE KØBENHAVN
   Starts: 11:00
   Ends: 28. september 2014 - 13:00
   Location: Skuespilhuset, Sankt Annæ Plads, København, Danmark
   Description: Køben­havn vil være ver­dens første CO2-​neutrale hov­ed­stad. Tag med på gåtur og få his­to­rien om det indre grønne Køben­havn og se og hør om eksem­pler på kli­matil­pas­ning, ener­giren­over­ing og grønne byrum.

   Pris: 80 kr.

   Tilmedling nødvendig.

   Læs mere: http://www.dac.dk/da/dac-life/ture/i-koebenhavn/soendagsture/gaatur-det-indre-groenne-koebenhavn/
  2930
  • Urban Tran­si­tion Forum — et grænseover­skri­dende samar­be­jde om bæredygtige byer
   Starts: 09:00
   Ends: 30. september 2014 - 16:00
   Location: Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge 18, København S, Danmark
   Description: Bæredygtig omstill­ing af byer kræver nye samar­be­jd­sre­la­tioner mellem off entlige og pri­vate aktører og nye dialogværk­tø­jer i plan­lægnin­gen. En bæredygtig omstill­ing af byerne kan ikke gøres med et snup­tag. Bæredygtig byud­vikling han­dler om at overkomme silotænknin­gen og beg­y­nde at arbe­jde på tværs af mange forskel­lige fagligheder. Gen­nem samar­be­jde kan vi opbygge en fælles forståelse og arbe­jde mod fælles løs­ninger for fremti­dens bæredygtige byer.

   Den 30. sep­tem­ber lancerer pro­jek­tet Urban Tran­si­tion Öresund resul­taterne fra et treårigt samar­be­jde omkring udvikling af værk­tø­jer og ret­ningslin­jer for en bæredygtig omstill­ing. Kon­fer­en­cen er sam­tidig et kick-​off til det frem­tidige grænseover­skri­dende samar­be­jde.

   Kon­fer­en­cen hen­ven­der sig til dig, der arbe­jder med bæredygtighed i byud­viklin­gen, inter­esserer dig for eller har en poli­tisk hold­ning til hvor­dan bæredygtighed og byud­vikling bør se ud i fremti­den.

   Kon­fer­en­cen afs­luttes med recep­tion og min­gel fra kl. 16:00 – 18:00 som IFHP er vært for, som et led i Shar­ing Cities – Bridg­ing Regions. Til recep­tio­nen vil der være mulighed for at høre mere om Urban Tran­si­tion Öresunds resul­tater, og der vil være mulighed for at netværke med både nationale og inter­na­tionale aktører.

   Tilmelding senest 16-09-2014

   Se mere på www​.ifhp​.org og http://www.conferencemanager.dk/urbantransitionoeresund/urban-transition-oeresund.html
  • Bæredygtige strate­gier, ind­køb og innovation
   Starts: 09:30
   Ends: 30. september 2014 - 17:10
   Location: VandCenter Syd, Skt. Jørgens Gade 213, 5000 Odense C
   Description: Temada­gen sæt­ter fin­geren på pulsen for 3 cen­trale temaer inden for bæredygtighed og CSR; Strategi, Ind­køb og Inno­va­tion.

   11 kapaciteter fra den offentlige sek­tor giver en ind­sigt­srig rund­tur i den offentlige sek­tors bæredygtige omstill­ing.

   Indlæg
   Bæredygtighed i en kom­munekon­tekst, Klima i en region­skon­tekst, TCO i prak­sis, Ind­køb gen­nem markeds­di­a­log, Kreative part­ner­sk­aber, Fremti­dens byg­geri og Fra skrald til mad er nogle af titlerne på indlæg på arrangementet.

   Læs mere: http://www.csr-link.dk/csr/Temadag_-_30._september.html