Bæredygtig omstilling sker med skub fra EU

Af Christel Schaldemose, medlem af Europa-Parlamentet (S)

Bæredygtig omstilling er en nødvendighed. Vi kan ikke fortsætte, som vi gør i dag. Hverken når det gælder forbruget af fossile brændstoffer eller udledningen af drivhusgasser. Det ender jo med, at vi ikke har flere fossile brændstoffer at brænde af eller en jord at brænde dem af på.

Det er vigtigt, at vi i Danmark er med til at gå forrest. Og det har vi gjort. Vi har i mange år været kendt for vores vedvarende energi, vi bygger de største vindmølleparker til vands og forsker i både bølgeenergi og brintpiller. Men vi kan ikke gøre det alene. Det nytter ikke meget, at Danmark har hundrede procent vedvarende energi, hvis vores nabolande stadig brænder kul og olie af. Derfor har vi brug for det forpligtende fællesskab og samarbejde, der ligger i EU.

file_7d494768-a3e8-4be8-8019-fe020713a859

I EU har vi et overordnet mål om at reducere udledningen af CO2 med 80-95 % inden 2050. Det kræver ambitiøse og bindende mål for alle medlemslande. For at nå målet bliver indsatsen brudt op i kortere perioder. Vi har således en 2020-plan og har netop forhandlet 2030-planen på plads. I 2020-planen var de overordnede mål 20 % reduktion af CO2-udledningen og 20 % energieffektivisering sammenlignet med 1990-niveau. I 2030-planen skal vi være endnu mere ambitiøse.

Hvis vi skal nå målet om 80-95 % reduktion af CO2-udledningen i 2050, kræver det, at vi som minimum reducerer med 25 % i 2020, 40 % i 2030 og 60 % i 2040. Som socialdemokrat pressede jeg på for at vores mål på europæisk plan blev 50 % mindre CO2-udledning, 45 % vedvarende energi og 40 % bedre energieffektivitet. Og at målene samtidig blev bindende for medlemslandene, så alle lande skal forpligte sig på en vis reduktion. Det giver ikke mening, at lave aftaler på tværs af Europa, hvis de ikke er bindende.

Desværre fik vi socialdemokrater ikke vores ønske om meget ambitiøse mål opfyldt. Vi endte i stedet på en aftale, hvor der skal reduceres 40 % i CO2-udledningen, 30 % af energien skal komme fra vedvarende energikilder og energieffektiviteten skal være 40 % bedre. Slet ikke så ambitiøst, som vi kæmpede for, men dog et skridt på vejen mod et næsten grønt Europa i 2050.

Det er vigtigt, at vi politikere sætter ambitionsniveauet højt. Og i Danmark kan vi jo sagtens gå forrest og reducere vores CO2-udslip med mere end 40 %. Som socialdemokrat er jeg dog altid optaget af, at den grønne omstilling ikke sker på bekostning af væksten. Vi skal ikke miste arbejdspladser eller konkurrenceevne på grund af for høje krav om CO2-reduktion og øget energieffektivitet. Det ser det dog bestem heller ikke ud til, at vi gør. I Danmark er mere end 100.000 personer ansat i grønne erhverv, og vi har den højeste andel af grøn eksport blandt EU’s 15 første medlemslande. Hele 10 % af vores eksport er relateret til grønne erhverv. Det er altså også en god forretning at investere i grøn energi og klimatilpasning. Det skaber arbejdspladser og sikrer vækst. Og det er tilmed arbejdspladser, som er svære at flytte til udlandet, fordi det for eksempel handler om isolering af huse og høj specialisering i produktionen – det er ikke noget, man kan få lavet i Asien eller andre steder med lave lønomkostninger.

Det er nødvendigt, at vi handler nu. Derfor presser jeg sammen med de andre socialdemokrater i Europa-Parlamentet også på for, at vi får udfaset den offentlige støtte til fossile brændstoffer. I dag støtter vi samlet fossile brændstoffer med 26 mia. euro. Det er penge, der kan bruges meget bedre på at udvikle og understøtte energiproduktion med vedvarende energi og ny, energieffektiv teknologi. Ikke alle partier har den bæredygtige omstilling lige højt på dagsordenen. Det er altså ikke lige meget, hvor du sætter dit kryds på søndag. Jeg håber, du vil stemme for et mere bæredygtigt Europa, der stadig sætter vækst og arbejdspladser højt.