Gør plads for livet mellem fliserne

Af Emil Urhammer, aktiv i Omstilling Nu og ph.d.-studerende ved Aalborg Universitet.

Liv har en utrolig evne til at bryde frem på selv de mest ugæstfrie steder. Midt i storby-en bryder en mælkebøtte gennem asfalten, og mellem fliserne på villavejen vokser vejbred og græs. Disse billeder kan bruges til at beskrive den situation, den grønne omstilling i øjeblikket befinder sig i. På den ene side er der masser af spiring og livskraft, og på den anden side er der en verden af fliser og asfalt, der skal gennembrydes. De utallige initiativer over hele landet, der arbejder for omstilling, repræsenterer spiring og livskraft, mens fliserne og asfalten symboliserer den herskende økonomiske orden.Selvom der er mange fliser og megen asfalt, ven-ter græsrødderne ikke på, at disse bliver fjernet. De går bare i gang med at gro, der hvor de kan. Men der er behov for, at nogen arbejder på at give dem plads til udfoldelse. Her er politik og lovgivning vigtige faktorer. Landets politikere har mu-lighed for at skabe de nødvendige betingelser for den grønne omstilling, men er i øjeblikket med til at forsinke den ved et alt for ensidigt fokus på business as usual.

I kampen mellem det spirende liv og de stivnede tankeformer ligger behovet for en bevægelse, der med græsrøddernes livskraft arbejder for radikale forandringer af den herskende økonomiske orden; en bevægelse mellem den praktiske omstilling og den partipolitiske verden, der kan være med til at skabe nye rammer for en bæredygtig økonomi.Netværket Omstilling Nu er en del af denne bevægelse. Med græsrøddernes virkelyst retter vi vores fokus mod den politiske virkelighed bestemt af landets politikere. Hvis omstillingen til en ny økonomi skal i gang, må politiske beslutninger bringes i overensstemmelse med et nyt økonomisk verdenssyn, hvor natur og mennesker ikke tilhører hvert sit domæne, men hører sammen i et. Vejen mod denne forvandling er lang og kræver mange små og gradvise forandringer – ikke mindst i den førte politik, hvor omsorgen for livet er glemt til fordel for økonomisk vækst.

Opråb for omstilling

Omstilling Nu startede som et opråb i form af en appel til landets folkevalgte politikere skrevet af 50 unge ved et endagsseminar i februar 2013. Appellen gav en analyse af den systemkrise vi befinder os i samt en lang række politiske forslag til at fremme en blomstrende omstilling. Appellen blev overrakt til folketingets formand Mogens Lykketoft og EU’s klimakommissær Connie Hedegaard.I tiden efter overrækkelsen oplevede vi en livgivende begejstring over det, vi sammen havde udrettet, og lysten til at fortsætte arbejdet for en grøn om-stilling var stor. Det var som om der imellem os var opstået noget, som ingen kunne have frembragt alene, og som vi alle havde lyst til at handle på vegne af. Samtidig med denne løftelse herskede der dog også kaos og usikkerhed. Hvad var det, vi var i gang med? Ingen havde overblikket. Vi ønskede ikke at stivne i en fast organisatorisk form, men var på den anden side nødt til at skabe nogle rammer, vi kunne arbejde indenfor. Hvordan kunne vi sørge for at bevare den opløftende kreativitet, hvor alle kan være med, samtidig med at vi skabte en formel struktur? Ingen kendte svaret, men vi forsøgte at navigere, mens vi bevægede os fremad.

Hele befolkningen skal med

Siden de første prøvende skridt har Omstilling Nu fået mere form, uden dog at være størknet i en hierarkisk struktur, og samtidigt har netværket fået et bredere fokus. Nye mennesker er kommet til, og det handler ikke længere kun om at få politikerne i tale. Det drejer sig om at få hele befolkningen med. I øjeblikket er der en dyb afgrund mellem systemkrisens problemstil-linger og folks mulighed for at tage aktivt del i løsningerne af disse. I vores hverdag er vi ofte reduceret til forbrugere med begrænsede muligheder for at ændre på de mekanismer, som begår rovdrift på planetens liv. Mange ender med følelsen af afmagt.Den store opgave er derfor at bygge bro over afgrunden ved at give mennesker nogle konstruktive og positive bud på forandring. Her har Omstilling Nu en vigtig opgave. Hvis ikke der findes en positiv vision om et blomstrende og bæredygtigt samfund, som vi alle kan være medskabere af, er det svært at få mennesker til at tage aktivt del i at lave verden om. Omstillingen må gøres til en attraktiv vision frem for en trussel og et afsavn. Vi må åbne et rum, hvor mennesker sammen kan skabe visioner for fremtidens bæredygtige samfund og konkretisere, hvordan en hverdag i et sådant samfund kan se ud.

Visioner for fremtiden

Der tegner sig således flere opgaver for Omstilling Nu. En er at være med til at skabe grobund for græsrøddernes omstilling gennem indflydelse på det politiske liv. En anden er at skabe positive omstillingsvisioner og kommuni-kere dem så bredt som overhovedet muligt. En tredje er at tale for og hånd-gribeliggøre et nyt økonomisk paradigme. Vi arbejder med disse opgaver gennem en mangfoldighed af projekter, som alle kan være med i. Samtidig udfolder Omstilling Nu sig som en levende organisme i konstant forandring.Mit store håb er, at Omstilling Nu vil fortsætte sin positive udvikling og op-bygge en indre rigdom af liv, som kan reflektere de drømme, vi har for hele samfundet. Kan vi opbygge en udogmatisk, alsidig og blomstrende sammen-slutning med radikale bud på forandring og konkret handling, som når videre end blot til kritikken af det bestående samfund, er vi kommet langt og kan håbe på, med tiden, at blive en samlende organisation med større indflydelse.

Også bragt i Nyt Fokus nr. 1.