[three_fourth last=”yes” spacing=”yes” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” class=”” id=””][fusion_text]

Vedtægter for foreningen Omstilling Nu

§ 1 – Navn og hjemsted

Stk. 1.
Foreningens navn er Omstilling Nu

Stk. 2.
Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2 – Foreningens formål

Stk. 1.

Foreningens publicerede politiske Appel fra februar 2013 fungerer som pejlemærke for foreningens formål med nedenstående formålsbeskrivelse som uddybning i form af punkterne 1 til 5.

1) Et tværfagligt netværk: som arbejder for en bredere forståelse af behovet for en fundamental omstilling, hvor de miljømæssige, sociale og økonomiske, samt psykologiske samfundsudfordringer, ses som integreret del af  hinanden frem for adskilte problemstillinger med hver deres fragmenterede løsningsmodel. Fokus på langsigtede konsekvenser i politisk beslutningstagen, bæredygtig virksomhedsdrift, holistisk uddannelse og arbejde, samt udvikling af menneskelige fællesskaber og forståelse af individets trivsel.

2) Skabelsen af et rum for udvikling af nye ideer: som kan være med til at skabe system-innovation, radikale ændringer og alternative værdisæt i modsætning til det nuværende system, hvor de etablerede økonomiske, politiske, teknologiske og institutionelle rationaler begrænser kreativiteten og vores egentlige formåen som samfund og mennesker.

3) Omstillingen til ‘det bæredygtige samfund’. Omstilling Nu er et netværk for alle der har lyst og ideer til at rykke samfundets udvikling i en mere bæredygtig retning. Omstilling Nu arbejder dermed for at kvalificere debatten, skabe og sprede nye løsninger og idéer, der kan præge, visualisere eller direkte virkeliggøre en reel bæredygtig samfundsudvikling.

4) Et åbent netværk. Alle, uanset baggrund, politisk overbevisning, uddannelse, bopæl, og alder er velkommen i netværket. Her kan de, i fællesskab med andre, skabe og bidrage til ideer og projekter for et bæredygtigt samfund, samt inspirere til nye måder at anskue ‘det gode liv’.

5) En platform for projekter. Omstilling Nu er en projektplatform, hvor netværkets medlemmer kan arbejde med aspekterne af en grundlæggende økonomisk, social- og miljømæssig omstilling i respekt for og overensstemmelse med vores fælles naturgrundlag og de planetære grænser. Projekterne kan derfor rumme etiske, filosofiske, kunstneriske, demokratiske, arbejds- og livsstilsmæssige, systemiske og teknologiske aspekter af en bæredygtig omstilling.

Stk. 2.

Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål. Omstilling Nu er fri for økonomiske og partipolitiske interesser.

§ 3 – Medlemskreds og kontingent

Stk. 1.

Alle som betaler medlemskontingent optages i foreningen. Beløbet indsættes på foreningens konto.

Stk. 2.

Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen på generalforsamlingen. Det skal løbende besluttes om der er behov for et årligt kontingent.

Kontingentet opkræves ved oprettelse af personligt medlemskab samt hvert nyt regnskabsår.

Stk. 3.

Man behøver ikke være medlem af foreningen for at deltage i dens aktiviteter.

Dog skal man være medlem for at have stemmeret ved generalforsamlinger og beslutninger som vedrører hele foreningen.

§ 4 – Generalforsamling

Stk. 1.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og består af foreningens medlemmer.

Stk. 2.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned og indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel ved mail til foreningsmedlemmerne.

Stk. 3.

Alle foreningens medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Stk.4.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens beretning

 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

 4. Fastsættelse af kontingent

 5. Godkendelse af budget

 6. Behandling af indkomne forslag.

 7. Valg i henhold til § 5, stk. 2. (Valg af bestyrelse)

 8. Valg og nedsættelse af udvalg

 9. Evt.

Stk.5.

Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger noteres og der sendes et referat ud til alle medlemmer senest 1 uge efter generalforsamlingen.

Stk. 6.

Indkomne forslag sendes til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen.

Stk. 7. 

Ønsker man at opstille til bestyrelsen skal dette angives skriftligt til en repræsentant for bestyrelsen senest 2 uger inden generalforsamlingen.

Bestyrelsen består af et ulige antal medlemmer, dog max. 7 personer. Ved valg af bestyrelse afgiver hvert medlem det antal stemmer, som der er pladser til i bestyrelsen. De ulige antal personer med flest stemmer udgør bestyrelsen og en eventuel resterende kandidat bliver suppleant.

Det er muligt at opstille som suppleant. I tilfælde af at en person, der opstiller som suppleant, får flere stemmer end en person, der opstiller til bestyrelsen, får personen der ønsker bestyrelsesposten pladsen. I tilfælde af stemmelighed er der om-afstemning mellem de pågældende kandidater.

Stk. 8.

Generalforsamlingen tilstræber at træffe beslutninger igennem konsensus, ellers almindelig flertal.

Stk. 9.

Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes med 4 ugers varsel af et flertal i bestyrelsen eller et flertal i foreningen.

§ 5 – Foreningens daglige ledelse

Stk. 1.

Foreningens ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af et ulige antal medlemmer, dog max. 7 personer, og eventuelle suppleanter, der vælges til et år ad gangen. Bestyrelsens rolle er at varetage foreningens økonomi og uddele midler til opnåelse af foreningens mål, samt godkende projekter til at opnå disse formål.

Stk. 2.

Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg til hver generalforsamling.

Stk. 3.

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger og træffer beslutninger ved konsensus, ellers flertal.

Stk. 4.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og udpeger selv en kasserer og andre poster efter behov.

Stk. 5.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. Suppleanter har ikke stemmeret ved bestyrelsens beslutninger.

Stk. 6.

Bestyrelsens møder, forhandlinger og beslutninger noteres og referat gøres tilgængelige på den interne kommunikationsplatform for medlemmerne inden 1 uge efter mødeafholdelse.

Stk. 7.

Ved udsigt til fravær af et bestyrelsesmedlem længere end 6 måneder overgår en bestyrelsespost automatisk til en suppleant efter stemmeorden.

Stk. 8.

Til støtte for foreningens arbejde kan der efter behov oprettes et sekretariat. Sekretariatets arbejdsopgaver og omfanget af disse fastsættes af bestyrelsen.

§ 6 – Regnskab og revision

Stk. 1.

Foreningens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut.

Stk. 2.

Regnskabsåret er 1. april til 31. marts, og regnskabet bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen og godkendes på generalforsamlingen.

Stk. 3

Bestyrelsen administrerer foreningens økonomi herunder godkender projektbudgetter.

 

Stk. 4

Alle medlemmer af Omstilling Nu kan søge om midler der medvirker til understøttelse af forenings netværkets aktiviteter. Disse midler kan bl.a. være til:

 • Leje af lokaler til møder og arrangementer
 • Materialer til kampagner, møder, oplæg el. lign.
 • Arrangementer for medlemmer, samt åbne arrangementer (lokaler, foredragsholder, forplejning)
 • Lønforhold, projektansættelser og konsulentarbejde mm.

§ 7 – Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1.

Foreningen tegnes af et bestyrelsesmedlem og kassereren i foreningen.

Stk. 2.

Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for et evt. underskud i foreningen, med mindre tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling.

§ 8 – Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan vedtages på generalforsamling ved almindeligt flertal.

§ 9 – Opløsning

Stk. 1.

Foreningen kan opløses på en generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling med et 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.

Stk. 2.

Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen til et af bestyrelsen besluttet formål.

Således vedtaget på generalforsamling den 12.04.2015

[/fusion_text][/three_fourth]